Skip to main content
Híreink

Cordia Grand Corvin 2 Tűzfal Instagram Nyereményjáték

By 2022. augusztus 4.No Comments

Részvételi- és Játékszabályzat és Adatkezelési Tájékoztató

1. A Cordia Management Szolgáltató Kft. (1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos) és aki a Játék időtartama alatt a Cordia Otthonok Instagram oldalán (https://www.Instagram.com/cordiaotthonok) 2022. augusztus 8-án közétett Cordia Grand Corvin 2 Tűzfal Nyereményjáték Instagram bejegyzésében (a továbbiakban: Instagram bejegyzés) közzétett felhívásnak eleget téve követi a Cordia Otthon Instagram oldalát, megoszt egy saját képet, selfie-t vagy részletet, a Grand Corvin 2 melletti tűzfalra felfestett A Pál utcai fiók jelenetből a játékfelhívásban szereplő hashtagek használatával (a továbbiakban: Pályázat). A játék Lebonyolítója a Noguchi & Peters Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30.) (a továbbiakban: Lebonyolító).

1.1 A Játékban való részvétel önkéntes és a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: a Játékszabályzat) automatikus elfogadását jelenti.

1.2 A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékosoknak a Játék teljes időtartama alatt aktív Instagram regisztrációval, saját nevükre regisztrált, nyilvános Instagram fiókkal kell rendelkezniük.

1.3 A Szervező kijelenti és a Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Játék nem a Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével kerül megszervezésre, így a Játékot a Szervező önállóan szervezi és azért önállóan felel.

1.4 Tartalmi kikötések: érvényes Pályázatnak egy olyan Instagramra saját, nyilvános felhasználói fiókkal feltöltött, a pályázó által készített fotó számít, amin egyértelműen felismerhető a Leonardo da Vinci utcai tűzfalra festett A Pál utcai fiúk festmény, vagy annak egy jól kivehető részlete, és a fotót a játék hashtageivel tették közzé: #cordiaotthonok #apálutcaifiúk.

1.5 A Pályázatban nem szerepelhet: szexuális, agresszív, erőszakos, a közbiztonságot veszélyeztető, bűncselekményt vagy szabálysértést megvalósító, jogi tiltásba ütköző, környezetet, természetet károsító vagy azokra ösztönző magatartás, illetve tartalmak vagy bármilyen olyan üzenet, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja stb.

2. A Játék 2022. augusztus 8. napjától 2022. augusztus 21. napjáig tart. A Cordia Otthonok Instagram bejegyzésénél a Pályázatok beérkezésének határideje 2022. augusztus 21., vasárnap éjfél.

3. A játékban összesen három nyertes kerül kisorsolásra. Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be, azonban a Játék során egy Játékos csak egy nyereményt nyerhet. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

4. A Játék nyereménye:

– főnyeremény 1 darab páros élményfestés (FessNeki)

– 2 db páros városi séta (Sétaműhely)

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. augusztus 23., kedd, 11:00, 1093 Budapest, Közraktár utca 30.

A Lebonyolító a sorsoláson 3 nyertest sorsol ki, majd a nyertes Pályázatok mellé 2 tartaléknyertes Pályázatokat is megjelöl arra az esetre, ha a kihúzott nyertes Játékos bármilyen okból kiesik. A tartaléknyertes Pályázatok a Pályázatuk beérkezési sorrendjében válnak jogosulttá a nyeremények egyikére abban az esetben, amennyiben a nyeremények nyertesei vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított egy héten belül a Játékos nem elérhető.

5. A Lebonyolító a nyertes Játékost írásban, Instagram üzenet (DM) formájában értesíti 2022. augusztus 26. napjáig, majd ezt követően a további egyeztetések céljából elkéri az e-mail címét. A Nyertesek nevét a Cordia Otthonok közösségi oldala közzéteszi a Instagram bejegyzésben vagy a játék poszt alatti kommentben.

6. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyereményt el lehessen küldeni részükre a fenti határidőn belül. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékosok nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy a Lebonyolító terhére nem róható fel.

6.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott ajándékot másik ajándékkal helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározott ajándékkal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

7. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

8. A nyeremény pénzre nem váltható át. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándék elküldésének a költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.

9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező Cordia Management Szolgáltató Kft. (címe: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.), valamint a Noguchi & Peters Kft. (címe: 1093 Budapest, Közraktár utca 30.) dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1.) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

10. A Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

11. A Játékosok által megadott elérhetőségi címek hiányosságáért/hibájáért (pl. elírások), az ajándék kézbesítésének ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

12. A Játékkal kapcsolatos információk és a hivatalos Játékszabályzat megtalálhatóak a Noguchi & Peters Kft. weboldalán, az alábbi linken: noguchi.hu/cordia-grand-corvin-2-nyereményjáték

13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Játékból azt, aki bármely, a Szervező által szervezett játékban, promócióban csalást/hamisítást követ el.

14. Adatkezelési Tájékoztató: A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játék során általa megadott és a Játék során keletkezett személyes adatai (azaz a neve, e-mail címe, a Játékban való részvételének, esetleges nyertességnek ténye, a Játékos válasza a feltett kérdésre, a Játékban való részvétel módja és dátuma, időpontja) a Lebonyolító adatbázisába kerüljenek és azokat a Lebonyolító a Játék lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Lebonyolító Noguchi & Peters Kft., aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Lebonyolító az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Játék lebonyolítása céljából szüksége van, de legkésőbb 2022. március 31-ig, illetve esetleges jogszabályi kötelezettség esetén az adott jogszabályban meghatározott ideig (pl. a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. par. értelmében „A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni.”, mely nyilvántartások, bizonylatok – pl. átadás átvételi jegyzőkönyv – a nyertesek azokon szereplő személyes adatait is tartalmazzák. A 8 éves kötelező megőrzési idő a tárgyévet követő év június 1. napján indul).

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Lebonyolító a személyes adatait a Játék lebonyolítása céljából kezelje, a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, a következő címeken:

  • Noguchi & Peters Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30);
  • vagy a következő e-mail címen: [email protected]

A Játékos a postai címen (Noguchi & Peters Kft. 1093 Budapest, Közraktár utca 30.) vagy a [email protected] e-mail címen élhet az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival: kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, az azokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

  • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri az ajándék kupon átadását megelőzően, az lehetetlenné teszi a Játékban való részvételét és a Játékból való kizárásához vezet; valamint
  • amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Noguchi & Peters Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30.) adatfeldolgozó végzi. A nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő további adatfeldolgozó Magyar Posta Zrt. (adatkezelési tájékoztatója: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato érhető el) a Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez használja fel. A Lebonyolító Noguchi & Peters Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Noguchi adatvédelmi tisztségviselőjével az [email protected] e-mail címen léphet kapcsolatba, jogorvoslatért pedig az adatvédelmi hatósághoz (NAIH) illetve az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, [email protected], http://www.naih.hu/) fordulhat.

A Szervező tájékoztatja arról is a Játékost, hogy amennyiben a Szervező lehetővé teszi azt is, hogy a Játékos párhuzamosan más célú adatkezeléshez is hozzájáruljon (pl. reklámtartalmú üzenetek – hírlevelek – Szervező általi küldéséhez), akkor az a külön hozzájárulás is teljesen önkéntes és a jelen Játékhoz semmilyen módon nem kapcsolódik (nem előfeltétele a jelen Játékban való részvételnek és nem befolyásolja a nyerési esélyeket, valamint nem a jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik a más célú adatkezelésre).

A Szervező felhívja arra a Játékosok figyelmét, hogy a Instagram, mint önálló adatkezelő, a saját felelősségére maga is kezel személyes adatokat a saját Adatkezelési Szabályzata alapján, a jelen Játéktól függetlenül is, amely adatkezelési feltételeket minden regisztrált Instagram fiókkal rendelkező elfogadott a regisztrációkor.

Budapest, 2022. augusztus 4.

Cordia Management Szolgáltató Kft.

Szervező