Skip to main content
Híreink

„Dreher Apák napja” RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

By 2021. június 16.No Comments
 1. Noguchi & Peters Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30., továbbiakban: Szervező) által szervezett és lebonyolított „Dreher Apák napja” nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos) és aki a Játék időtartama alatt a Dreher Sörgyárak Instagram oldalán (https://www.instagram.com/dreher_sorgyarak/) 2021. június 16-án közétett Instagram bejegyzésében (a továbbiakban: Instagram bejegyzés) feltett kérdésre helyesen válaszol komment formájában (a továbbiakban: Pályázat).

 

 • A Játékban való részvétel önkéntes és a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: a Játékszabályzat) automatikus elfogadását jelenti.
 • A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékosoknak a Játék teljes időtartama alatt aktív Instagram regisztrációval, saját nevükre regisztrált Instagram fiókkal kell rendelkezniük.
 • A Szervező kijelenti és a Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Játék nem az Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével kerül megszervezésre, így a Játékot a Szervező önállóan szervezi és azért önállóan felel.
 • Tartalmi kikötések: a Pályázatnak tartalmaznia kell egy olyan kedves üzenetet, amellyel a Pályázó édesapját ezen a felületen is felköszönti.
 • A Pályázatban nem szerepelhet: szexuális, agresszív, erőszakos, a közbiztonságot veszélyeztető, bűncselekményt vagy szabálysértést megvalósító, jogi tiltásba ütköző, környezetet, természetet károsító vagy azokra ösztönző magatartás illetve tartalmak vagy bármilyen olyan tartalom, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja stb.
 • A Játékos a Pályázat beküldésével igazolja, hogy a Játékban való részvétele semmilyen módon sem sérti harmadik személyek (személyiségi, szerzői stb.) jogait, és minden esetlegesen érintett 3. személytől rendelkezik megfelelő felhatalmazással a Játékban való részvételre, a Pályázat beküldésére. A Játékos szavatolja, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a Szervezőt a Pályázat jelen Részvételi- és Játékszabályzat szerinti felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná (így különösen, de nem kizárólagosan: a Játékos semmiképpen sem küld be másoktól átvett, lemásolt, átdolgozott műveket).

 

 1. A Játék 2021. június 16. napjától 2021. június 20. napjáig tart. A Dreher Sörgyárak Instagram bejegyzésénél a Pályázatok beérkezésének határideje 2021. június 20. éjfél.

 

 1. Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be, azonban a Játék során egy Játékos csak egy ajándékot nyerhet. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

 

 • A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

 

 1. A Játék nyereménye 1 rekesz, az az 20 darab 0,5 literes, üveges Dreher Gold sör, valamint 1-1 db egyedi, Dreher Sörgyárak logóval ellátott pulóver. A nyeremény sorsolásának időpontja:
 2. június 21. 11:00

 

A Szervező a sorsoláson a https://www.wask.co/instagram-giveaway-comment-winner-picker oldal segítségével 1 nyertest sorsol ki, majd a nyertes Pályázat mellé 1 tartaléknyertes Pályázatot is megjelöl arra az esetre, ha a kihúzott nyertes Játékos bármilyen okból kiesik. A tartaléknyertes Pályázat abban az esetben válik jogosulttá 1 rekesz, a 20 darab 0,5 literes, üveges Dreher Gold sör, valamint 1-1 db egyedi, Dreher Sörgyárak logóval ellátott pulóver nyereményre, amennyiben a nyeremények nyertese (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított egy héten belül a Játékos nem elérhető.

 1. A Szervező a nyertes Játékost írásban, Instagram üzenet (DM) formájában értesíti a nyertesét 2021. június 22. napjáig, majd ezt követően a további egyeztetések céljából elkéri az e-mail címét. A Nyertes nevét a Dreher Sörgyárak közzéteszi az Instagram bejegyzésben 2021. június 21-én. Amennyiben a nyertes Játékos nem reagál a megkeresésre 24 órán belül, akkor a nyereményt a tartalék nyertesnek ajánljuk fel.

 

 1. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyereményt el lehessen küldeni részére a fenti határidőn belül, ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így az nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy a Szervező terhére nem értékelhető.

 

6.1       A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott ajándékot másik ajándékkal helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározott ajándékkal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

 1. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

 1. A nyeremény pénzre nem válthatók át. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándék elküldésének a költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 

 1. A Játékból ki vannak zárva a Szervező a Noguchi & Peters Kft. címe: 1093 Budapest, Közraktár utca 30. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1.) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

 1. A Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

 

 1. A Játékosok által megadott elérhetőségi címek hiányosságáért/hibájáért (pl. elírások), az ajándék kézbesítésének ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 1. A Játékkal kapcsolatos információk, a hivatalos Játékszabályzata megtalálhatóak a Noguchi Porter Novelli hivatalos oldalán, az alábbi linken:

https://www.noguchi.hu/hirgyar/hirek/2021/06/16/dreher-apak-napj…-jatekszabalyzat/

 

 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Játékból azt, aki bármely, a Szervező által szervezett játékban, promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Budapest, 2021. június 16.

Noguchi & Peters Kft.

Szervező