Skip to main content
Híreink

Dreher Valentin-nap Játékszabályzat

By 2021. február 5.No Comments

Részvételi- és Játékszabályzat és Adatkezelési Tájékoztató

 1. Noguchi & Peters Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30., továbbiakban: Szervező) által szervezett és lebonyolított „Dreher Valentin-nap” nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos) és aki a Játék időtartama alatt Czutor Zoltán Instagram oldalán (https://www.instagram.com/czutorz/) 2021. február 6-án közétett Dreher Instagram bejegyzésében (a továbbiakban: Instagram bejegyzés) feltett kérdésre helyesen válaszol komment formájában (a továbbiakban: Pályázat).

 

 • A Játékban való részvétel önkéntes és a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: a Játékszabályzat) automatikus elfogadását jelenti.
 • A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékosoknak a Játék teljes időtartama alatt aktív Instagram regisztrációval, saját nevükre regisztrált Instagram fiókkal kell rendelkezniük.
 • A Szervező kijelenti és a Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Játék nem az Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével kerül megszervezésre, így a Játékot a Szervező önállóan szervezi és azért önállóan felel.
 • Tartalmi kikötések: a Pályázatnak tartalmaznia kell egy megjelölt személyt, akivel a Pályázó együtt ünnepli a Valentin-napot.
 • A Pályázatban nem szerepelhet: szexuális, agresszív, erőszakos, a közbiztonságot veszélyeztető, bűncselekményt vagy szabálysértést megvalósító, jogi tiltásba ütköző, környezetet, természetet károsító vagy azokra ösztönző magatartás illetve tartalmak vagy bármilyen olyan tartalom, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja stb.
 • A Játékos a Pályázat beküldésével igazolja, hogy a Játékban való részvétele semmilyen módon sem sérti harmadik személyek (személyiségi, szerzői stb.) jogait, és minden esetlegesen érintett 3. személytől rendelkezik megfelelő felhatalmazással a Játékban való részvételre, a Pályázat beküldésére. A Játékos szavatolja, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a Szervezőt a Pályázat jelen Részvételi- és Játékszabályzat szerinti felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná (így különösen, de nem kizárólagosan: a Játékos semmiképpen sem küld be másoktól átvett, lemásolt, átdolgozott műveket).

 

 1. A Játék 2021. február 6. napjától 2021. február 9. napjáig tart. Czutor Zoltán Instagram bejegyzésénél a Pályázatok beérkezésének határideje 2021. február 9. éjfél.

 

 1. Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be, azonban a Játék során egy Játékos csak egy ajándékot nyerhet. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

 

 • 3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

 

 1. A Játék nyereménye 1 rekesz, az az 20 darab, limitált Valentin-napi címkével ellátott, kereskedelmi forgalomban nem kapható 0,5 literes, üveges Dreher Gold sör. A nyeremény sorsolásának időpontja: február 10. 11:00

 

A Szervező a sorsoláson a https://www.wask.co/instagram-giveaway-comment-winner-picker oldal segítségével 1 nyertest sorsol ki, majd a nyertes Pályázat mellé 1 tartaléknyertes Pályázatot is megjelöl arra az esetre, ha a kihúzott nyertes Játékos bármilyen okból kiesik. A tartaléknyertes Pályázat abban az esetben válik jogosulttá 1 rekesz, a 20 darab, limitált Valentin-napi címkével ellátott, kereskedelmi forgalomban nem kapható 0,5 literes, üveges Dreher Gold sör nyereményre, amennyiben a nyeremények nyertese (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított egy héten belül a Játékos nem elérhető.

 

 1. A Szervező a nyertes Játékost írásban, Instagram üzenet (DM) formájában értesíti a nyertesét 2021. február 11. napjáig, majd ezt követően a további egyeztetések céljából elkéri az e-mail címét. A Nyertes nevét Czutor Zoltán közzéteszi az Instagram bejegyzésben 2021. február 10-én. Amennyiben a nyertes Játékos nem reagál a megkeresésre 24 órán belül, akkor a nyereményt a tartalék nyertesnek ajánljuk fel.

 

 1. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyereményt el lehessen küldeni részére a fenti határidőn belül, ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így az nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy a Szervező terhére nem értékelhető.

 

 • 6.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott ajándékot másik ajándékkal helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározott ajándékkal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

 1. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

 1. A nyeremény pénzre nem válthatók át. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándék elküldésének a költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 

 1. A Játékból ki vannak zárva a Szervező a Noguchi & Peters Kft. címe: 1093 Budapest, Közraktár utca 30. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1.) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

 1. A Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

 

 1. A Játékosok által megadott elérhetőségi címek hiányosságáért/hibájáért (pl. elírások), az ajándék kézbesítésének ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 1. A Játékkal kapcsolatos információk, a hivatalos Játékszabályzata megtalálhatóak a Noguchi Porter Novelli hivatalos oldalán, az alábbi linken: LINK

 

 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Játékból azt, aki bármely, a Szervező által szervezett játékban, promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

 1. Adatkezelési Tájékoztató: A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játék során általa megadott és a Játék során keletkezett személyes adatai (azaz a neve, e-mail címe, a Játékban való részvételének, esetleges nyertességnek ténye, a Játékos válasza a feltett kérdésre, a Játékban való részvétel módja és dátuma, időpontja) a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Noguchi & Peters Kft., aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Szervező az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Játék lebonyolítása céljából szüksége van, de legkésőbb 2021. január 30-ig, illetve esetleges jogszabályi kötelezettség esetén az adott jogszabályban meghatározott ideig (pl. a számvitelről szóló 2000. évi tv. 169. par. értelmében „A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni.”, mely nyilvántartások, bizonylatok – pl. átadás átvételi jegyzőkönyv – a nyertesek azokon szereplő személyes adatait is tartalmazzák.  A 8 éves kötelező megőrzési idő a tárgyévet követő év június 1. napján indul).

 

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a Játék lebonyolítása céljából kezelje, a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, a következő címeken:

 • Noguchi & Peters Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30);
 • vagy a következő e-mail címen: [email protected]

 

A Játékos a     Noguchi & Peters Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30) címen vagy a [email protected] e-mail címen élhet az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival: kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, az azokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

 • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri az ajándék kupon átadását megelőzően, az lehetetlenné teszi a Játékban való részvételét és a Játékból való kizárásához vezet; valamint
 • amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

 

A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Noguchi & Peters Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30.) adatfeldolgozó végzi. A nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő további adatfeldolgozó Gepárd Futárszolgálat Kft. (adatkezelési tájékoztatója: https://www.gepardteam.hu/?oldal=1&cikk=418 érhető el) a Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez használja fel. A Szervező Noguchi & Peters Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Noguchi Porter Novelli adatvédelmi tisztségviselőjével az [email protected] e-mail címen léphet kapcsolatba, jogorvoslatért pedig az adatvédelmi hatósághoz (NAIH) illetve az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., [email protected]http://www.naih.hu/) fordulhat.

A Szervező tájékoztatja arról is a Játékost, hogy amennyiben a Szervező lehetővé teszi azt is, hogy a Játékos párhuzamosan más célú adatkezeléshez is hozzájáruljon (pl. reklámtartalmú üzenetek – hírlevelek – Szervező általi küldéséhez), akkor az a külön hozzájárulás is teljesen önkéntes és a jelen Játékhoz semmilyen módon nem kapcsolódik (nem előfeltétele a jelen Játékban való részvételnek és nem befolyásolja a nyerési esélyeket, valamint nem a jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik a más célú adatkezelésre).

A Szervező felhívja arra a Játékosok figyelmét, hogy az Instagram, mint önálló adatkezelő, a saját felelősségére maga is kezel személyes adatokat a saját Adatkezelési Szabályzata alapján, a jelen Játéktól függetlenül is, amely adatkezelési feltételeket minden regisztrált Instagram fiókkal rendelkező elfogadott a regisztrációkor.

 

Budapest, 2021. február 5.

Noguchi & Peters Kft.

Szervező