Skip to main content
Hírgyár

Disney+ születésnapi nyereményjáték

By 2023. június 16.No Comments

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Noguchi & Peters Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30.) és a Penta Media Group Kft. (1239 Budapest, Vetés utca 14.) továbbiakban: Szervezők) által szervezett és lebonyolított Disney+ Summer brand kampány nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos) és aki a Játék időtartama alatt a Faragó Tibor és Faragó Edit (https://www.tiktok.com/@thereelcrew?lang=hu-HU és https://www.instagram.com/re2lcrew/?hl=hu) Instagram és TikTok oldalán 2023. június 18-ig közétett Instagram/TikTok bejegyzéseiben (a továbbiakban: Instagram/TikTok bejegyzés) feltett kérdésre helyesen válaszol komment formájában (a továbbiakban: Pályázat).

1.1 A Játékban való részvétel önkéntes és a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: a Játékszabályzat) automatikus elfogadását jelenti.
1.2 A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékosoknak a Játék teljes időtartama alatt aktív Instagram/TikTok regisztrációval, saját nevükre regisztrált Instagram/TikTok fiókkal kell rendelkezniük.
1.3 A Szervezők kijelentik és a Játékosok a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Játék nem az Instagram vagy a TikTok szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével kerül megszervezésre, így a Játékot a Szervezők önállóan szervezi és azért önállóan felel.
1.4 Tartalmi kikötések: a Pályázatnak tartalmaznia kell egy, a Disney+ kínálatában látható tartalmat vagy egy megjelölt ismerőst.
1.5 A Pályázatban nem szerepelhet: szexuális, agresszív, erőszakos, a közbiztonságot veszélyeztető, bűncselekményt vagy szabálysértést megvalósító, jogi tiltásba ütköző, környezetet, természetet károsító vagy azokra ösztönző magatartás, illetve tartalmak vagy bármilyen olyan tartalom, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja stb.
1.6 A Játékos a Pályázat beküldésével igazolja, hogy a Játékban való részvétele semmilyen módon sem sérti harmadik személyek (személyiségi, szerzői stb.) jogait, és minden esetlegesen érintett 3. személytől rendelkezik megfelelő felhatalmazással a Játékban való részvételre, a Pályázat beküldésére. A Játékos szavatolja, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a Szervezőket a Pályázat jelen Részvételi- és Játékszabályzat szerinti felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná (így különösen, de nem kizárólagosan: a Játékos semmiképpen sem küld be másoktól átvett, lemásolt, átdolgozott műveket).

2. A Játék 2023. június 18. napjától 2023. június 25. napjáig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2023. június 25. éjfél.

3. Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be, azonban a Játék során egy Játékos csak egy ajándékot nyerhet. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervezők feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

3.1 A Szervezők kizárják a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervezők nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

4. A Játék nyereménye 1-1 darab 20.000 Ft értékű Disney+ ajándékcsomag. A nyeremény sorsolásának időpontja:
2023. június 26.

A játékot meghirdető Faragó Tibor és Faragó Edit a sorsoláson a https://www.wask.co/instagram-giveaway-comment-winner-picker/ https://pikkik.com oldal segítségével 1 nyertest sorsol ki, majd a nyertes Pályázat mellé 1 tartaléknyertes Pályázatot is megjelöl arra az esetre, ha a kihúzott nyertes Játékos bármilyen okból kiesik. A tartaléknyertes Pályázat abban az esetben válik jogosulttá a 20.000 Ft értékű Disney+ ajándékcsomagra, amennyiben a nyeremények nyertese (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított egy héten belül a Játékos nem elérhető.

5. A játékot meghirdető Faragó Tibor és Faragó Edit a nyertes Játékosokat írásban, Instagram/TikTok komment formájában teszi közzé és Instagram/TikTok üzenet (DM) formájában értesíti 2023. június 27. napjáig, majd ezt követően a további egyeztetések céljából elkéri az e-mail címét. Amennyiben a nyertes Játékosok nem reagálnak a megkeresésre 24 órán belül, akkor a nyereményt a tartalék nyerteseknek ajánljuk fel.

6. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyereményt el lehessen küldeni részére a fenti határidőn belül, ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékosok nem tesznek eleget, és így az nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervezők vagy a Szervezők terhére nem értékelhető.

6.1 A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott ajándékot másik ajándékkal helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározott ajándékkal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervezők ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadnak el.

7. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezők felelősség nem terheli.

8. A nyeremények pénzre nem válthatóak át. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándék elküldésének a költségét a Szervezők viselik, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékosokat terhelik.

9. A Játékból ki vannak zárva a Szervezők a Noguchi & Peters Kft. címe: 1093 Budapest, Közraktár utca 30., valamint a Penta Media Group Kft. (1239 Budapest, Vetés utca 14.) dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1.) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

10. A Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

11. A Játékosok által megadott elérhetőségi címek hiányosságáért/hibájáért (pl. elírások), az ajándék kézbesítésének ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

12. A Játékkal kapcsolatos információk, a hivatalos Játékszabályzata megtalálhatóak az alábbi linken: https://www.noguchi.hu/hirgyar/hirek/2023/06/16/disney-szuletesnapi-nyeremenyjatek/

13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Játékból azt, aki bármely, a Szervező által szervezett játékban, promócióban csalást/hamisítást követ el.

14. Adatkezelési Tájékoztató: A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játék során általa megadott és a Játék során keletkezett személyes adatai (azaz a neve, e-mail címe, a Játékban való részvételének, esetleges nyertességnek ténye, a Játékos válasza a feltett kérdésre, a Játékban való részvétel módja és dátuma, időpontja) a Szervezők adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervezők a Játék lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervezők Noguchi & Peters Kft. és a Penta Media Group Kft., akik az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Szervező az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Játék lebonyolítása céljából szüksége van, de legkésőbb 2023. június 30-ig, illetve esetleges jogszabályi kötelezettség esetén az adott jogszabályban meghatározott ideig (pl. a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. par. értelmében „A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni.”, mely nyilvántartások, bizonylatok – pl. átadás átvételi jegyzőkönyv – a nyertesek azokon szereplő személyes adatait is tartalmazzák. A 8 éves kötelező megőrzési idő a tárgyévet követő év június 1. napján indul).

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervezők a személyes adatait a Játék lebonyolítása céljából kezelje, a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, a következő címeken:
– Noguchi & Peters Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30); Penta Media Group Kft. (1239 Budapest, Vetés utca 14.)
– vagy a következő e-mail címen: [email protected]

A Játékos a Noguchi & Peters Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30) vagy Penta Media Group Kft. (1239 Budapest, Vetés utca 14.) címen vagy a [email protected] e-mail címen élhet az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival: kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, az azokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri az ajándék kupon átadását megelőzően, az lehetetlenné teszi a Játékban való részvételét és a Játékból való kizárásához vezet; valamint
– amennyiben jogszabály a Szervezők részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervezők csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatok feldolgozását a Szervezők megbízásából a Penta Media Group Kft. (1239 Budapest, Vetés utca 14.) adatfeldolgozó végzi. A Szervezők Noguchi & Peters Kft. és a Penta Media Group Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Noguchi & Peters adatvédelmi tisztségviselőjével az [email protected] e-mail címen léphet kapcsolatba, jogorvoslatért pedig az adatvédelmi hatósághoz (NAIH) illetve az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., [email protected], http://www.naih.hu) fordulhat.

A Szervező tájékoztatja arról is a Játékost, hogy amennyiben a Szervező lehetővé teszi azt is, hogy a Játékos párhuzamosan más célú adatkezeléshez is hozzájáruljon (pl. reklámtartalmú üzenetek – hírlevelek – Szervező általi küldéséhez), akkor az a külön hozzájárulás is teljesen önkéntes és a jelen Játékhoz semmilyen módon nem kapcsolódik (nem előfeltétele a jelen Játékban való részvételnek és nem befolyásolja a nyerési esélyeket, valamint nem a jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik a más célú adatkezelésre).

A Szervező felhívja arra a Játékosok figyelmét, hogy az Instagram/TikTok, mint önálló adatkezelő, a saját felelősségére maga is kezel személyes adatokat a saját Adatkezelési Szabályzata alapján, a jelen Játéktól függetlenül is, amely adatkezelési feltételeket minden regisztrált Instagram fiókkal rendelkező elfogadott a regisztrációkor.

Budapest, 2023. június 06.

Noguchi & Peters Kft. Penta Media Group Kft.
Szervezők