Skip to main content
Hírgyár

Cordia Gyereknapi Facebook Nyereményjáték

By 2023. május 11.No Comments

Részvételi- és Játékszabályzat és Adatkezelési Tájékoztató 

 1. A Cordia Management Szolgáltató Kft. (1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos) és aki a Játék időtartama alatt a Cordia Otthonok Facebook oldalán (https://www.facebook.com/cordiaotthonok) 2023. május 11-én közzétett Gyereknapi Nyereményjáték Facebook bejegyzésében (a továbbiakban: Facebook bejegyzés) feltett felhívásnak eleget téve a Cordia Otthon Facebook oldalán válaszol komment formájában a posztban feltett kérdésre (a továbbiakban: Pályázat). A játék Lebonyolítója a Noguchi & Peters Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30.) (a továbbiakban: Lebonyolító). A játékban való részvételnek nem feltétele a Cordia Otthonok Facebook oldalának követése, sem a feltett felhívás megosztása.

1.1 A Játékban való részvétel önkéntes és a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: a Játékszabályzat) automatikus elfogadását jelenti. 

1.2 A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékosoknak a Játék teljes időtartama alatt aktív Facebook regisztrációval, saját nevükre regisztrált Facebook fiókkal kell rendelkezniük. 

1.3 A Szervező kijelenti és a Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Játék nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével kerül megszervezésre, így a Játékot a Szervező önállóan szervezi és azért önállóan felel. 

1.4 Tartalmi kikötések: a Pályázatnak tartalmaznia kell a választ, amely válaszol a kérdésre, hogy „Mi volt a gyerekszobád kedvenc tárgya?”. 

1.5 A Pályázatban nem szerepelhet: szexuális, agresszív, erőszakos, a közbiztonságot veszélyeztető, bűncselekményt vagy szabálysértést megvalósító, jogi tiltásba ütköző, környezetet, természetet károsító vagy azokra ösztönző magatartás, illetve tartalmak vagy bármilyen olyan üzenet, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja stb. 

 1. A Játék 2023. május 11., 14 órától 2023. május 22. 23:59-ig tart. A Cordia Otthonok Facebook bejegyzésénél a Pályázatok beérkezésének határideje 2023. május 22., hétfő 23:59.
 2. A játékban összesen két nyertes kerül kisorsolásra. Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be, azonban a Játék során egy Játékos csak egy nyereményt nyerhet. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként. 

 1. A Játék nyereménye kétszer 4 darab ETELE Cinema Premium belépőjegy, amely érvényességi idején belül használható fel az ETELE Cinema választott mozivetítésére. A Premium belépő értéke (darabonként): 7 990 forint.

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2023. május 23 kedd, 14:00, 1093 Budapest, Közraktár utca 30. 

A Lebonyolító a sorsoláson 2 nyertest sorsol ki, majd a nyertes Pályázat mellé 3 tartaléknyertes Pályázatot is megjelöl arra az esetre, ha a kisorsolt nyertes Játékos bármilyen okból kiesik. A tartaléknyertes Pályázatok a Pályázatuk beérkezési sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre abban az esetben, amennyiben a nyeremény nyertese vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított két napon belül a Játékos nem elérhető. 

 1. A Lebonyolító a nyertes Játékost írásban, Facebook üzenet (DM) formájában értesíti 2023. május 25. napjáig, majd ezt követően a további egyeztetések és az ajándék kiküldése céljából elkéri az e-mail címét, telefonszámát és a lakcímét. A Nyertes nevét a Cordia Otthonok közösségi oldala közzéteszi az eredményhirdetésről szóló Facebook bejegyzésben.
 2. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyereményt el lehessen küldeni részére a fenti határidőn belül. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy a Lebonyolító terhére nem róható fel.

6.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott ajándékot másik ajándékkal helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározott ajándékkal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

 1. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót felelősség nem terheli.
 2. A nyeremény pénzre nem váltható át. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándék elküldésének a költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.
 3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező Cordia Management Szolgáltató Kft. (címe: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.), valamint a Noguchi & Peters Kft. (címe: 1093 Budapest, Közraktár utca 30.) dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1.) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 4. A Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
 5. A Játékosok által megadott elérhetőségi címek hiányosságáért/hibájáért (pl. elírások), az ajándék kézbesítésének ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 6. A Játékkal kapcsolatos információk és a hivatalos Játékszabályzat megtalálhatóak a Noguchi & Peters Kft. weboldalán, az alábbi linken: https://www.noguchi.hu/hirgyar/2023/05/11/cordia-gyereknapi-facebook-nyeremenyjatek/
 7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Játékból azt, aki bármely, a Szervező által szervezett játékban, promócióban csalást/hamisítást követ el.
 8. Adatkezelési Tájékoztató: A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játék során általa megadott és a Játék során keletkezett személyes adatai (azaz a neve, e-mail címe, a Játékban való részvételének, esetleges nyertességnek ténye, a Játékos válasza a feltett kérdésre, a Játékban való részvétel módja és dátuma, időpontja) a Lebonyolító adatbázisába kerüljenek és azokat a Lebonyolító a Játék lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Lebonyolító Noguchi & Peters Kft., aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Lebonyolító az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Játék lebonyolítása céljából szüksége van, de legkésőbb 2023. december 31-ig, illetve esetleges jogszabályi kötelezettség esetén az adott jogszabályban meghatározott ideig (pl. a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. par. értelmében „A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni.”, mely nyilvántartások, bizonylatok – pl. átadás átvételi jegyzőkönyv – a nyertesek azokon szereplő személyes adatait is tartalmazzák. A 8 éves kötelező megőrzési idő a tárgyévet követő év május 1. napján indul).

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Lebonyolító a személyes adatait a Játék lebonyolítása céljából kezelje, a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, a következő címeken: 

 • Noguchi & Peters Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30); 
 • vagy a következő e-mail címen: [email protected] 

A Játékos a postai címen (Noguchi & Peters Kft. 1093 Budapest, Közraktár utca 30.) vagy a [email protected] e-mail címen élhet az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival: kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, az azokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy 

 • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az lehetetlenné teszi a Játékban való részvételét és a Játékból való kizárásához vezet; valamint 
 • amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 

A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Noguchi & Peters Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30.) adatfeldolgozó végzi. Amennyiben szükséges a nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő további adatfeldolgozó Magyar Posta Zrt. (adatkezelési tájékoztatója: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato érhető el) a Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez használja fel. A Lebonyolító Noguchi & Peters Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Noguchi adatvédelmi tisztségviselőjével az [email protected] e-mail címen léphet kapcsolatba, jogorvoslatért pedig az adatvédelmi hatósághoz (NAIH) illetve az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, [email protected], http://www.naih.hu/) fordulhat. 

A Szervező tájékoztatja arról is a Játékost, hogy amennyiben a Szervező lehetővé teszi azt is, hogy a Játékos párhuzamosan más célú adatkezeléshez is hozzájáruljon (pl. reklámtartalmú üzenetek – hírlevelek – Szervező általi küldéséhez), akkor az a külön hozzájárulás is teljesen önkéntes és a jelen Játékhoz semmilyen módon nem kapcsolódik (nem előfeltétele a jelen Játékban való részvételnek és nem befolyásolja a nyerési esélyeket, valamint nem a jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik a más célú adatkezelésre). 

A Szervező felhívja arra a Játékosok figyelmét, hogy a Facebook mint önálló adatkezelő, a saját felelősségére maga is kezel személyes adatokat a saját Adatkezelési Szabályzata alapján, a jelen Játéktól függetlenül is, amely adatkezelési feltételeket minden regisztrált Facebook fiókkal rendelkező elfogadott a regisztrációkor. 

Budapest, 2023. május 11.
Cordia Management Szolgáltató Kft.
Szervező